vero- politiikka

Chiquita on vastuullinen yrityskansalainen ja tunnustaa velvollisuutensa maksaa veroja sekä noudattaa kaikkia voimassa olevia lakeja ja sääntöjä kaikissa maissa, joissa se harjoittaa liiketoimintaa

Chiquita-konsernin veropolitiikka

Monikansallisten yritysten verot ovat hyvin monimutkaisia. Ympäri maailmaa tunnustettu perusperiaate on kuitenkin, että yrityksen voitot pitäisi verottaa siellä, missä arvo luodaan. Chiquita noudattaa tätä periaatetta. Olemme vastuussa yhteisöille, joissa elämme ja työskentelemme, ja osaltamme edistämme kansallisia ja paikallisia talouksia verojen, tullien ja muiden maksujen sekä hyväntekeväisyystoiminnan muodossa. Chiquita maksaa myös veroja tuotteiden ja palveluiden myynnistä.

Sitoutuminen vaatimustenmukaiseen toimintaan

Chiquitalle keskeiset toimintaperiaatteet ovat avoimuus ja luottamuksen rakentaminen. Pyrimme hyvään yhteistyösuhteeseen kaikkien veroviranomaisten kanssa. Pyrimme varmistamaan, että veroilmoitukset annetaan ja verot maksetaan oikea-aikaisesti kullakin lainkäyttöalueella paikallisten ja kansainvälisten lakien ja sääntöjen mukaisesti. Veroviranomaiset auditoivat toimintamme säännöllisesti. Näemme sen tilaisuutena käytäntöjemme sertifiointiin.

Tuote- ja palveluvirtojen määrä Chiquitan toimitusketjun yksiköiden välillä on merkittävä. Chiquitan hinnoittelu näiden liiketoimien osalta perustuu liiketoiminnallemme arvoa tuottavien tekijöiden täydelliseen toiminnalliseen analyysiin, jolla varmistetaan, että kaikki yksiköt saavat korvauksen ”markkinaehtoisesti” Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD:n) ja kaikkien maakohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Liiketoimintaan osallistuminen

Chiquitan vero-osasto on mukana kaikilla liiketoimintamme olennaisilla osa-alueilla ja tekee tiivistä yhteistyötä johtoryhmän kanssa tarjotakseen ohjausta, millä varmistetaan tehokas ja vaatimustenmukainen toiminta. Vero-osasto vastaa konsernin veropolitiikan toteuttamisesta.

Suhtautuminen verosuunnitteluun

Chiquita ei luo keinotekoisia rakenteita tai rahoitusjärjestelyjä, jotka eivät liity todellisiin liiketoimiin ja jotka luotaisiin ensisijaisesti konsernin verovelkojen vähentämiseksi. Chiquita ei tue tai painosta isäntämaan hallituksia tarjoamaan itselleen suotuisampaa verokohtelua.

Avoimuus ja yksinkertaistaminen

Chiquita suhtautuu myönteisesti aloitteeseen maakohtaisesta raportoinnista, BEPS-aloitteeseen, Euroopan unionin yhteiseen yhdistettyyn veropohjaan, Euroopan unionin standardoituun arvonlisäveroilmoitukseen ja kaikkeen, mikä merkitsee verokäytäntöjen standardointia, yksinkertaistamista ja avoimuutta.

Suhtautuminen veroriskiin ja veroriskin hallinta

Chiquitan kaltainen monikansallinen yritys altistuu erilaisille veroriskeille, jotka johtuvat pääasiassa sääntöjen noudattamisen monimutkaisuudesta, jatkuvista muutoksista verosääntöihin, subjektiivisuudesta ja lainvalinnasta eri lainkäyttöalueiden välillä.

Chiquitan johto ymmärtää tällaisten riskien hallinnan tärkeyden ja on ottanut käyttöön järjestelmät niiden hallitsemiseksi. Tähän kuuluu sen varmistaminen, että konsernilla on riittävästi henkilöstöä ja koulutettu verotiimi. On myös varmistettava, että verotiimi on mukana yhtiön jokapäiväisessä toiminnassa, kaikissa olennaisissa liiketoimissa ja lakisääteisissä auditoinneissa, jotka kohdistuvat konsernin eri yrityksiin.

Chiquita-konsernin vero-osasto koostuu veroammattilaisista, jotka on strategisesti sijoitettu organisaatioon. Sisäistä valvontaa ja eskalointimenettelyjä harjoitetaan tärkeimpien riskien tunnistamiseksi, kvantifioimiseksi ja hallitsemiseksi (mukaan lukien se, että konserni noudattaa IAS12:ta kaikilta osin ja että Yhdysvaltojen alaryhmä noudattaa ASC740:a ja 450:a).

Chiquitan verotiimi pitää usein kokouksia johdon kanssa ja pitää johdon ajan tasalla kaikista havaituista veroriskeistä. Chiquita käyttää automatisoituja järjestelmiä veroriskin minimoimiseksi, kuten täysin automatisoitua liiketoimien verotyökalua myyntiverolle ja ALV:lle sekä yhtiöveron noudattamiseen tarkoitettua ohjelmistoa, kun se katsotaan tarpeelliseksi.

Chiquita katsoo, että tämän verostrategian julkaiseminen noudattaa vuoden 2016 varainhoitolain liitteen 19 mukaista velvollisuutta julkaista konsernin verostrategia kuluvana tilikautena.